Działka letniskowo-rekreacyjna, mieszkaniowa, rekreacyjna na sprzedaż w miejscowości Kruklanki w dzielnicy w cenie 89 000 zł

Działka o powierzchni 914.00 m2


OFERTA BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Działka z widokiem na Jezioro Gołdapiwo {o metrażu|o pow. 914 m² leżąca w miejscowości Kruklanki, gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko-mazurskie. Działka w kształcie prostokąta, o płaskim ukształtowaniu. Media: prąd - (podłączenie maj/2021r.), woda - wodociąg gminny, kanalizacja - gminna. Odległość do mediów ok. 400m. Wymiary działki (NUMER 1) o powierzchni  914m2: 26m x 37m x 26m x 37m. Klasyfikacja gruntów {o metrażu|o powierzchnia 914 m²: RIVb - 914m² CENA: 89 000 zł DO NEGOCJACJI! Link do wirtualnej wizyty: https://www.panotica.com/panorama-ZanPK21E   Istnieje także szansa zakupu innych działek z kompleksu. Działki objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 12ML, z przeznaczeniem podstawowym pod budynki związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim, całorocznym lub alternatywnie zamiennie - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW BUDOWNICTWA TURYSTYCZNEGO A także REKREACYJNEGO W OBRĘBIE WSI KRUKLANKI NAD ZACHODNIM BRZEGIEM JEZIORA GOŁDAPIWO. Ustala się tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 12ML; 13ML; 14ML; 15ML; 16ML; 17ML; 18ML; 19ML; 20ML; 21ML; 22ML Na wyznaczonych obszarach ustala się przeznaczenie podstawowe pod budynki związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim, całorocznym lub alternatywnie, zamiennie -pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach o których mowa w ust.1 ustala się: 1) usługi nieuciążliwe, stanowiące uzupełnienie przeznaczenia podstawowego lub alternatywnego, nie zakłócające funkcji rekreacyjnych bądź mieszkalnych terenu z wykluczeniem gastronomii a także handlu. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się: 1) zasady kształtowania zabudowy a także zagospodarowania działek zgodnie z § 10 niniejszej uchwały, 2) sytuowanie tylko jednego budynku letniskowego bądź mieszkalnego na jednej działce Na terenie oznaczonym symbolem 12ML znajdują się stanowiska archeologiczne. W związku z powyższym realizacja wszelkich prac ziemnych musi być poprzedzona ratowniczymi badaniami archeologicznymi. Decyzje o warunkach zabudowy tego terenu muszą być uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu a także kształtowania zabudowy: 1. Na każdej działce dopuszcza się realizację tylko jednego budynku, chyba, że ustalenia niniejszej uchwały mówią inaczej 2. W obrębie działki min. 70% powierzchni terenu winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną 3. W obrębie działki 40% powierzchni terenów czynnych winny stanowić zadrzewienia. 4. Powierzchnie wymagające utwardzenia winny posiadać nawierzchnie przepuszczalne. 5. Ogrodzenia winny wtapiać się w krajobraz, nie powodując przesłonięcia otaczającej przestrzeni, nie mogą przekraczać wysokości 1,20m od poziomu terenu, obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń pełnych. Postuluje się ogrodzenie z siatki ukryte w żywopłocie. 6. Wprowadzenie jednolitej formy architektury budynków z zachowaniem poniższych ustaleń 7. Ustala się niżej wymienione wysokości budynków. 1) letniskowych a także mieszkalnych - 2 kondygnacje łącznie z .poddaszem użytkowym, 2) budynków obsługi plaży a także urządzeń sportowych na terenie 6US oraz gospodarczych a także usługowych na terenie 1MP - do 2 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym 3) domków campingowych na terenie 4UT - do 2 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym 4) hotelu na terenie 2UT/G a także pensjonatów na terenie 1MP - do 3,0 kondygnacji łącznie z poddaszem użytkowym. 8. Ustala się, że wszystkie nowo wznoszone budynki powinny posiadać dachy dwulub wielospadowe, o nachyleniu połaci 35 - 45, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałami dachówko-podobnymi w kolorze czerwieni lub brązu 9. Kierunek kalenicy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 10. Poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji. W przypadku różnicy wysokości w obrębie rzutu budynku większej niż 1m, należy tak kształtować budynek, aby kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,20m. 11.Budynki winny charakteryzować się wysokimi walorami w zakresie formy a także detalu architektonicznego z zastosowaniem tradycyjnych naturalnych materiałów budowlanych, jak: kamień, cegła, dachówka ceramiczna a także drewno. Ustalenia w zakresie obsługi przez infrastrukturę techniczną: 1. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego. Wodociąg należy prowadzić w wyznaczonych pasach komunikacyjnych. 2. Ustala się następujące zasady usuwania odpadów komunalnych: Usuwanie ścieków komunalnych do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z przesylem ścieków do oczyszczalni w Giżycku 3. Gromadzenie a także usuwanie odpadów stałych w malych kontenerach iwywożenie na gminne wysypisko lub na innych warunkach ustalonych przez władze gminne 4. Zasilanie w energię elektryczną projektowanej zabudowy odbywać się będzieliniami napowietrznymi nN vvyprowadzonymi z projektowanych 3 stacji transformatorowych. Do stacji transformatorowych należy wybudować napowietrzne linie SN 15kV od istniejącej linii zasilającej stację transformatorową Nr 1147. Projektowaną sieć energetyczną przedstawiono na rysunku planu. Zaleca się prowadzenie linii nn kablowej. 5. Zaopatrzenie w ciepło ze źródeł na paliwo ekologiczne z zakazem wyposażania projektowanych obiektów w lokalne niskosprawne a także zanieczyszczające środowisko kotłownie. 6. W zakresie komunikacji obowiązują przebiegi a także szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających. Zakazuje się stosowania żużla na drogach, ciągach pieszych a także parkingach. 7. Łączność telefoniczna na warunkach operatora sieci, na pisemny wniosek inwestora. Wszystkie działki z udziałem w drodze wewnętrznej. DZIAŁKA NR 2 Wymiary działki {o metrażu|o powierzchnia 934 m²: 25m x 39m x 25m x 39m. Klasyfikacja gruntów {o metrażu|o powierzchnia 934 m²: RIVb - 934 m² CENA: 89 000 ZŁ DO NEGOCJACJI!   Dojazd drogą utwardzoną, następnie drogą wewnętrzną nieurządzoną. Nieruchomość umieszczony w odległości prawie 14 km od Giżycka, 20 do Węgorzewa. W odległość nieco ponad 150m od działek znajduję się teren ogólnodostępnej plaży a także kąpieliska. Jezioro Gołdopiwo– jezioro w północno-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w gminie Kruklanki. Powierzchnia jeziora 862 ha, maksymalna głębokość 26,9 m, długość 5,4 km, szerokość 2,7 km. Jezioro zawiera kształt owalny, jedynie w północno-wschodniej części zawiera wydłużona zatokę stanowiącą odrębne jezioro o nazwie Żabinki, otoczoną wzgórzami. Brzegi są z reguły wysokie, pagórkowate. Dostęp do jeziora jest tylko od północy, gdyż tam brzegi są w pewnej mierze zalesione. Przez jezioro Gołdapiwo przebiega szlak kajakowy rzeki Sapiny. Niedaleko od zatoki Żabinki usytuowany wieś Żabinka. W granicach 4-6 km od wschodniego brzegu jeziora znajdują się lasy Puszczy Boreckiej. Gołdapiwo usytuowany w strefie ciszy na obrzeżach Puszczy Boreckiej, która jest siedliskiem żubrów. Kruklanki ulokowane są we wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich nad jeziorem Gołdapiwo i wzdłuż rzeki Sapiny. Krajobraz obszaru gminy Kruklanki ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Lodowiec, który kilkakrotnie nasuwał się a także ustępował z tych terenów, pozostawił liczne ciekawe formy w postaci wyniesień morenowych i dolin erozyjnych. WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ A także POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU! Zapraszam serdecznie Ewelina Kordan  tel. 517-520-191 więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl 11-500 Giżycko Białostocka 52A


Lokalizacja: Kruklanki, Przeznaczenie działki: letniskowo-rekreacyjna, mieszkaniowa, rekreacyjna, Pow. całkowita [m2]: 914,0 m², Wymiary działki: 26x37x26x37 m, Cena: 89000 PLN,

Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: prostokąt, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: własna butla, Woda: wodociąg gminny, Dojazd: droga gruntowa, Otoczenie: jezioro i las, Położenie: poza miastem, Prąd: na sąsiedniej działce, Kanalizacja: gminna,

E-mail: gizycko@nieruchomosci-nowydom.pl, Nr licencji: 12752,
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego