Działka budowlana na sprzedaż w miejscowości Giżycko (gw) w dzielnicy Upałty w cenie 38 000 zł

Działka o powierzchni 1200.00 m2


OFERTA BEZPOŚREDNIA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI! Działka {o metrażu|o powierzchnia ok. 1200 m2 (oznaczona na mapie nr 1), znajdująca się w Upałtach, gmina Giżycko, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie.  Wymiary: ok. 40 x 26 x 50 x 30 [m] - od frontu 50 m. Media: woda - wodociąg gminny, prąd - na działce sąsiadującej, kanalizacja - szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, gaz - brak/ własna butla.  Działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona, w kształcie trapezu o pagórkowatym ukształtowaniu. Dojazd drogą asfaltową, następnie gruntową.  Dla działki zostały wydane warunki zabudowy: Rodzaj inwestycji:           Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami w bryle budynku. Warunki a także szczegółowe zasady zagospodarowania terenu a także jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie: Warunki a także wymagania ochrony a także kształtowania ładu przestrzennego: funkcja projektowanej zabudowy – mieszkaniowa jednorodzinna; ustala się parametry, cechy a także wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego, pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku: powierzchnia zabudowy – w przedziale od 175,0 m2 do 225,0 m2, szerokość elewacji frontowej – w przedziale od 9,0 m do 13,0 m, ilość kondygnacji – 2 kondygnacje nadziemne (parter + poddasze użytkowe), maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – w przedziale od 7,0 m do 10,0 m, geometria dachu – dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450, materiał pokrycia dachu – dachówka lub blachodachówka w kolorze szarym, czerwonym lub grafitowym, kolorystyka elewacji – stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni, szerokość projektowanej drogi wewnętrznej – od 4,0 m do 10,0 m, ustala się parametry, cechy a także wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją: wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie realizowana inwestycja – w przedziale od 2% do 14%, nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z załącznikiem graficznym – w odległości 15,0 m od pasa drogowego drogi gminnej (działka ewidencyjna nr 172/2) a także w odległości 4,0 m od pasa drogowego projektowanej drogi wewnętrznej, obiekty a także ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki a także ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca     1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych a także zawierać pozytywne opinie organów opiniujących i uzgadniających, stosownie do art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.  w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1510 ze zm.), z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód wymagają dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska (w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami organem właściwym jest, zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Na podstawie art. 342 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 w/w ustawy do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny. inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę urządzeń melioracji a także przestrzegać przepisów Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.); Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu a także dziedzictwa kulturowego i zabytków a także dóbr kultury współczesnej: niniejsza inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku, z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co za tym idzie przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,  teren planowanej inwestycji umiejscowiony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55), w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), należy przy użyciu dostępnych środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia a także niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Gminy Giżycko, przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych; Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej a także komunikacji: zapotrzebowanie na energię elektryczną – przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci, zapotrzebowanie na wodę – ujęcie własne (studnia), docelowo przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci, sposób odprowadzania ścieków sanitarnych – szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, odprowadzanie wód opadowych – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, sposób gromadzenia a także unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, zapotrzebowanie na energię cieplną – indywidualne (własna kotłownia), zapotrzebowanie na gaz – indywidualne (butla gazowa), obsługa komunikacyjna – dostęp do publicznej drogi gminnej nr 129038N (działka ewidencyjna nr 172/2). UPAŁTY - wieś mieszcząca się w województwie warmińsko - mazurskim. W samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Upałty to nieduża wioska, prowadząca do miejscowości Giżycko, Wydminy. We wsi znajduje się słynna karczma "Stary Młyn", Jezioro Upałckie Wielkie, szkoła podstawowa, sklep spożywczy. CENA: 38 000 ZŁ DO NEGOCJACJI ! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU 4 INNYCH DZIAŁEK Z TEGO KOMPLEKSU. NR 2 O POWIERZCHNI OK. 1800 m REZERWACJA NR 3 O POWIERZCHNI OK. 1600 m2 - CENA 45 000 ZŁ DO NEGOCJACJI. NR 4 O POWIERZCHNI OK. 1600 m2 - CENA 45 000 ZŁ DO NEGOCJACJI. NR 5 O POWIERZCHNI OK. 1200 m REZERWACJA WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ A także POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!  Zapraszam serdecznie Ewelina Kordan  tel.517-520-191 więcej na www.nieruchomosci-nowydom.pl tel. 87 732 93 20 11-500 Giżycko Białostocka 52A


Lokalizacja: Giżycko (gw), Upałty, Przeznaczenie działki: budowlana, Pow. całkowita [m2]: 1 200,0 m², Wymiary działki: 40x26x50x30 m, Cena: 38000 PLN,

Standard: , Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: lekko nachylona, Kształt działki: trapez, Ogrodzenie działki: brak, Gaz: brak, Woda: wodociąg gminny, Dojazd: asfalt, Położenie: na wsi, Prąd: na sąsiedniej działce, Kanalizacja: szambo,

E-mail: gizycko@nieruchomosci-nowydom.pl, Nr licencji: 12752,
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego